ทางเลือกใหม่ของการลงทุน
เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า  • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุดถึง 15% ต่อปี
  • กำหนดเงื่อนไขในการลงทุนได้ตามต้องการ
  • ดูประวัติการลงทุนและผลตอบแทนผ่าน Dashboard ได้แบบ real-time

คุณสมบัติของนักลงทุน

  1. เป็นนักลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. ได้รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนจากแพลตฟอร์มเพื่อรับทราบระดับในการรับความเสี่ยงของตน

ทั้งนี้ ระหว่างการทดสอบใน Regulatory Sandbox ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และจำกัดจำนวนนักลงทุนตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การให้กู้ยืมผ่านแพลตฟอร์ม P2P Lending

ในยุคที่เข้าถึงข่าวสารทางการเงินและเทคโนโลยีง่ายขึ้น ทำให้นักลงทุนมีโอกาสสร้างรายได้เสริมที่สะดวกและให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น เงินฝากธนาคาร การลงทุนในตราสารหนี้ ฯลฯ

P2P Lending เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนักลงทุนสามารถเลือกให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วตามระดับความเสี่ยงและคุณสมบัติที่ต้องการ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำกว่า ดังนั้นจึงควรวางแผนกำหนดนโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

P2P Lending เป็นการกู้ยืมเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการบริหารจัดการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ นักลงทุนจะได้รับความสะดวกตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การเลือกให้เงินแก่ผู้กู้ที่ผ่านการอนุมัติ การรับชำระเงินคืนจากผู้กู้ รวมถึงการติดตามประวัติการลงทุนและผลตอบแทน

ข้อควรคำนึงในการลงทุนให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม P2P Lending

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยการให้กู้เงิน
• การให้กู้เงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนอาจได้รับเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกขึ้นกับพฤติกรรมการชำระเงินของผู้กู้ ดังนั้นนักลงทุนควรตัดสินใจให้กู้เงินเมื่อเห็นว่าการให้เงินกู้แก่ผู้กู้รายใดเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตน และสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้เงินกู้แก่ผู้กู้รายนั้นๆ ได้