Frequently Asked Questions

ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งได้เตรียมคำตอบสำหรับเรื่องที่มักจะถูกสอบถามในเบื้องต้นไว้ดังนี้

    P2P Lending (Peer-to-Peer Lending) คือธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ผู้กู้กับนักลงทุน เทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่นี้จะช่วยลดข้อจำกัดในการกู้ยืมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินได้ ทำให้ผู้กู้บางกลุ่มสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ขณะที่นักลงทุนก็สามารถแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้เช่นกัน

ผู้ประกอบธุรกิจ P2P Lending จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยหลังประสบความสำเร็จในการทดสอบแล้ว ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะนี้ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อการทดสอบประสบความสำเร็จแล้ว เราจะดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ P2P Lending ตามระเบียบปฏิบัติต่อไป

เมื่อผู้กู้ลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติให้สร้างคำขอสินเชื่อบนแพลตฟอร์มแล้ว นักลงทุนจะเข้ามาเลือกดูข้อมูลของผู้กู้ประกอบกับเครดิตสกอร์ แล้วพิจารณาว่าจะเลือกให้เงินกู้แก่ใคร เมื่อยืนยันการกู้ยืมกันแล้ว ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จะดำเนินการจัดทำสัญญาแก่ทั้ง 2 ฝ่ายและโอนเงินจากนักลงทุนให้แก่ผู้กู้

ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จะแจ้งยอดพร้อมส่งลิงค์ให้ผู้กู้กดดูรายละเอียดได้จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และอำนวยความสะดวกให้ผู้กู้สามารถนำ QR Code ไปชำระเงินที่ช่องทางต่างๆ นักลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อผู้กู้ชำระเงินแล้ว

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่: เลขที่ 54 ชั้น 12 ห้อง 1211 อาคารบีบีบิลดิ้ง ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-114-7456 Email: support@deepsparkspeerlending.ai

เราจะเร่งตรวจสอบและชี้แจงความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด

FAQ-Investor

• เป็นนักลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
• ได้รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Client Suitability Assessment) จากแพลตฟอร์มเพื่อรับทราบระดับในการรับความเสี่ยงของตน
• ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ P2P Lending

ทั้งนี้ ระหว่างการทดสอบใน Regulatory Sandbox ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และจำกัดจำนวนนักลงทุนตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

1. เข้าเว็บไซต์ "www.deepsparkspeerlending.ai” แล้วเลือกสมัครเป็น “ผู้ให้กู้”
2. กรอกข้อมูลต่างๆ ที่ระบุตามขั้นตอน และนำส่งเอกสารตามที่กำหนด
3. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Client Suitability Assessment)
4. เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว นำเงินเข้าบัญชีเพื่อสำรองไว้สำหรับเตรียมให้สินเชื่อ
5. เข้าไปเลือกผู้กู้ที่ต้องการจับคู่ให้สินเชื่อ
6. แพลตฟอร์มจะทำสัญญาเงินกู้ และโอนเงินจากบัญชีของนักลงทุนเข้าบัญชีของผู้กู้

• ผลตอบแทน: มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงถึง 15% ต่อปี หรืออาจต่ำกว่ากรณีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ขึ้นกับพฤติกรรมการชำระเงินของผู้กู้
• ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีสำรองเงินกู้: 0-15 บาท ขึ้นกับช่องทางที่ใช้บริการ

จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนคือ 10,000 บาท โดยนักลงทุนสามารถลงทุนเพิ่มได้อย่างน้อยเป็นหลักพันบาทขึ้นไป

เงินลงทุนของนักลงทุนจะได้รับการเก็บรักษาและดูแลอย่างปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะถูกจัดเก็บแยกต่างหากจากทรัพย์สินของดีพปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนในการได้รับเงินลงทุนคืน

ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง ขอสงวนสิทธิยกเลิกคำสั่งการให้สินเชื่อหลังจากที่แพลตฟอร์มได้ดำเนินการจับคู่ผู้กู้กับนักลงทุน และได้รับคำสั่งยืนยันการกู้เงิน

ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ นอกจากข้อมูลทางด้านฐานะทางการเงินและเครดิตของผู้กู้แล้ว เราจะนำข้อมูลทางเลือกอื่นมาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระเงินคืนของผู้กู้ด้วย แล้วคำนวณเป็นคะแนนของผู้กู้แต่ละรายเพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนตัดสินใจ

เฉพาะผู้กู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและมีความสามารถในการชำระหนี้เท่านั้นที่จะสามารถขอสินเชื่อได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินคืนจากผู้กู้ หรือได้รับชำระเงินเพียงบางส่วน ดังนั้นนักลงทุนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของการให้สินเชื่อแบบ P2P Lending อย่างถี่ถ้วน รวมทั้งเลือกให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่มีคะแนนความเสี่ยงสอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของตน และเลือกกระจายการลงทุนไปยังผู้กู้ที่มีคะแนนความเสี่ยงต่างกันบ้าง เพื่อบรรเทาความเสียหายหากไม่ได้รับเงินคืน

นักลงทุนควรเข้าใจและรับทราบว่าการให้สินเชื่อแบบ P2P Lending ไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งไม่สามารถยกเลิกการให้สินเชื่อหรือเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้ก่อนกำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินคืนตามกำหนดได้ ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งจะพยายามช่วยติดตามผู้กู้ให้กลับมาชำระเงิน เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการสูญเงินของนักลงทุน และจะประสานงานกับนักลงทุนในการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ต่อไปหากจำเป็น

เมื่อผู้กู้ลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติให้สร้างคำขอสินเชื่อ (Loan Request) บนแพลตฟอร์มแล้ว นักลงทุนสามารถเข้ามาเลือกผู้กู้ ซึ่งจะแสดงข้อมูลคร่าวๆ แบบไม่ระบุตัวตนของผู้กู้ประกอบกับวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ที่อนุมัติ และความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Score) ที่แพลตฟอร์มประเมินไว้ แล้วพิจารณาว่าจะเลือกให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายใด โดยสามารถกำหนดให้การเลือกผู้กู้เป็นแบบการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Investment) ตามเงื่อนไขที่นักลงทุนกำหนดไว้ได้ด้วยเพื่อความสะดวก แพลตฟอร์มจะปิดรับคำสั่งการขอสินเชื่อของผู้กู้ เมื่อได้รับวงเงินสินเชื่อที่ต้องการครบตามจำนวนเท่านั้น (Fully Subscribed)

ในกรณีมีนักลงทุนสนใจผู้กู้คนเดียวกันมากกว่า 1 ราย ระบบจะอนุมัติให้กับนักลงทุนที่เลือกให้เงินแก่ผู้กู้รายนั้นก่อน ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้จะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างนักลงทุนกับผู้กู้ ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง เป็นเพียงแพลตฟอร์มดำเนินการ ไม่ได้มีส่วนในสัญญาสินเชื่อด้วย

ผู้กู้แต่ละรายจะได้รับการประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ตามข้อมูลที่ผู้กู้ให้ไว้ ประกอบกับข้อมูลทางเลือกอื่นที่ทางดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ จากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน (Credit Score) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะอนุมัติแก่ผู้กู้จะขึ้นกับความเสี่ยง (Risk-based Pricing) กล่าวคือ ผู้กู้ที่มีคะแนนสูง (ความเสี่ยงต่ำ) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าผู้กู้ที่มีคะแนนต่ำ (ความเสี่ยงสูง) ทั้งนี้ ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งขอสงวนสิทธิในการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายตามที่เห็นสมควร

ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จะแจ้งยอดพร้อมส่งลิงค์ให้ผู้กู้กดดูรายละเอียด และอำนวยความสะดวกให้ผู้กู้สามารถนำ QR Code ไปชำระเงินที่ช่องทางต่างๆ เมื่อผู้กู้ชำระเงินแล้ว ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จะโอนเงินต้นพร้อมผลตอบแทนจากการให้กู้เงินคืนแก่นักลงทุนต่อไป

ผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อจัดเป็นรายได้ประเภทหนึ่ง ดังนั้น นักลงทุนจึงมีหน้าที่ต้องนำรายได้นี้ไปรวมคำนวณเพื่อชำระภาษีเงินได้ตามกฎหมายด้วย

FAQ-Borrower

• เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• เป็นผู้ใช้บริการของพันธมิตรทางธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
• ใช้เครื่องโทรศัพท์ที่รองรับระบบ Android
• มีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
• มีฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “LoanDD”
2. ลงทะเบียนใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
3. สมัครขอกู้เงิน โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ที่ระบุตามขั้นตอน
4. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว รอแพลตฟอร์มจับคู่กับนักลงทุนที่ประสงค์ให้เงินกู้
5. ทำสัญญาเงินกู้
6. ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี

ผู้กู้แต่ละรายจะได้รับการประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ตามข้อมูลที่ผู้กู้ให้ไว้ ประกอบกับข้อมูลทางเลือกอื่นที่ทางดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ จากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน (Credit Score) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะอนุมัติแก่ผู้กู้จะขึ้นกับความเสี่ยง (Risk-based Pricing) กล่าวคือ ผู้กู้ที่มีคะแนนสูง (ความเสี่ยงต่ำ) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าผู้กู้ที่มีคะแนนต่ำ (ความเสี่ยงสูง) ทั้งนี้ ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งขอสงวนสิทธิในการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายตามที่เห็นสมควร

คำขอสินเชื่อของผู้กู้ (Loan Request) จะถูกแสดงให้นักลงทุนสามารถเข้ามาดูข้อมูลคร่าวๆ แบบไม่ระบุตัวตนของผู้กู้ ประกอบกับวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ที่อนุมัติ และความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Score) ที่แพลตฟอร์มประเมินไว้ แล้วพิจารณาว่าจะเลือกให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายใด แพลตฟอร์มจะปิดรับคำสั่งการขอสินเชื่อของผู้กู้ เมื่อได้รับวงเงินสินเชื่อที่ต้องการครบตามจำนวนเท่านั้น (Fully Subscribed)

ทั้งนี้ สัญญาสินเชื่อจะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างนักลงทุนกับผู้กู้ ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง เป็นเพียงแพลตฟอร์มดำเนินการ ไม่ได้มีส่วนในสัญญาสินเชื่อด้วย

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ผู้กู้สามารถดูอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในแอปพลิเคชัน LoanDD

ผู้กู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจะได้รับอนุมัติวงเงิน 3,000 บาทต่อราย

ระบบใช้เวลาพิจารณาอนุมัติคำขอสินเชื่อภายใน 2 นาทีหลังจากผู้กู้กดยืนยันสมัครขอสินเชื่อ จากนั้น Loan Request จะถูกแสดงเพื่อรอจับคู่กับนักลงทุนเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ (การจับคู่จริงอาจเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น ขึ้นกับการพิจารณาของนักลงทุน) เมื่อระบบจัดทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ผู้กู้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารภายใน 1 ชั่วโมงกรณีเป็นบัญชี Prompt Pay

ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จะแจ้งยอดพร้อมส่งลิงค์ให้ผู้กู้กดดูรายละเอียด และอำนวยความสะดวกให้ผู้กู้สามารถนำ QR Code ไปชำระเงินที่ช่องทางต่างๆ เมื่อผู้กู้ชำระเงินแล้ว ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จะโอนเงินคืนแก่นักลงทุนต่อไป

ผู้กู้จะต้องชำระเงินคืนเต็มจำนวนตามยอดที่เรียกเก็บเท่านั้น ไม่สามารถชำระขั้นต่ำหรือบางส่วนได้ มิฉะนั้นจะถูกบันทึกสถานะเป็นบัญชีที่ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเวลา หรือปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกำหนดได้

เพื่อไม่ให้ผู้กู้มีภาระหนี้มากเกินไป ผู้กู้จะต้องชำระสินเชื่อคงค้างเดิมและปิดบัญชีให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการทดสอบใน Regulatory Sandbox นี้ ผู้กู้สามารถทำการกู้ยืมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เว้นเสียแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้งจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบต่อไป