ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง แพลตฟอร์มกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล  • เงินกู้พิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องยามจำเป็น
  • สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยากผ่านแอปพลิเคชัน LoanDD
  • สามารถตรวจสอบสถานะและรายการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้กู้

  1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. เป็นผู้ใช้บริการของพันธมิตรทางธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
  3. ใช้เครื่องโทรศัพท์ที่รองรับระบบ Android
  4. มีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  5. มีฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

การกู้ยืมเงินผ่านแพลตฟอร์ม P2P Lending

หนึ่งในปัญหาสำคัญของคนส่วนใหญ่คือเรื่องภาระหนี้สิน ไม่ว่าจะเกิดจากรายจ่ายที่
มากกว่ารายรับ หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

สำหรับคนที่พอจะมีเครดิตทางการเงินดีหน่อยอาจสามารถกู้ยืมได้จากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อื่นในระบบ ซึ่งก็อาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดพอสมควร เช่น ต้องกู้ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นเอกสารหลักฐานหลายรายการ ใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัตินาน ฯลฯ ส่วนคนที่มีเครดิตทางการเงินไม่ดีหรือมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพออาจจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งต้องแลกมากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูง มีหนี้สินพอกพูน และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต

P2P Lending สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เนื่องจากมีการนำข้อมูลทางเลือกมาใช้ประกอบในการพิจารณา ผู้กู้ที่ผ่านการอนุมัติจะถูกจับคู่กับนักลงทุนที่ประสงค์จะ ให้เงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนในการกู้ยืมที่ถูกกว่า และสามารถทำรายการขอกู้ได้สะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน LoanDD

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้พึงตระหนักว่าควรขอสินเชื่อเท่าที่จำเป็นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ควรก่อภาระหนี้สินจนเกินความสามารถในการชำระหนี้ของตน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• สินเชื่อประเภทเงินกู้ฉุกเฉินระยะเวลา 1 เดือน จำนวนเงิน 3,000 บาท
• สินเชื่อประเภทเงินกู้ผ่อนชำระรายเดือน ระยะเวลา 3 เดือน จำนวนเงิน 3,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ผู้กู้สามารถดูอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขต่างๆ ได้ในแอปพลิเคชัน LoanDD