DeepSparks,DeepSparks Peer Lending, DeepSparksPeerLending, ดีพสปาร์คส์, ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง,DeepSpark

Our Principles

ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง (DeepSparks Peer Lending) เข้าใจและต้องการช่วยแก้ปัญหาจากการกู้ยืมแบบเดิมๆ จึงได้นำเทคโนโลยีและข้อมูลทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเอกสารทางการเงินมาใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ (AI-Driven Marketplace Lending Platform) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งสินเชื่อมากขึ้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LoanDD ที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีค่าบริการที่เหมาะสม

P2P Lending คืออะไร?

P2P Lending คือการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างผู้กู้และนักลงทุน วัตถุประสงค์หลักของ P2P Lending คือต้องการลดข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินแบบเดิมๆ ที่ผู้ให้บริการมักจะใช้เพียงเอกสารแสดงฐานะและเครดิตทางการเงินมาวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ทำให้ผู้ที่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินตามเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกำหนดเสียโอกาสที่จะได้รับเงินกู้ในระบบในราคาที่เหมาะสม

DeepSparks,DeepSparks Peer Lending, DeepSparksPeerLending, ดีพสปาร์คส์, ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง,DeepSpark